top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Bureau Begeleiding Medici

Artikel 1. Definities

 1. Bureau Begeleiding Medici: Bureau Begeleiding Medici, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij het register van Kamer van Koophandel onder nummer 67611095. 

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan coaching/supervisie/intervisie/training/ workshop/nascholing door Bureau Begeleiding Medici is gesloten.

 3. Deelnemer (ook wel coachee, supervisant of cliënt) : de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training/workshop/coaching/supervisie/intervisie door Bureau Begeleiding Medici deelneemt.

 4. Training of workshop: cursus, workshop, demonstratie, coaching, supervisie, intervisie of enige andere bijeenkomst door Bureau Begeleiding Medici met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden of het begeleiden van een proces van verandering.

 5. Open training: training met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

 6. ‘In company’-training: training met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

 7. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Bureau Begeleiding Medici, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de Voorwaarden dienen door Bureau Begeleiding Medici uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 4. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (al dan niet van de opdrachtgever) is uitgesloten.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging Open Training of workshop

 1. Inschrijving voor de door Bureau Begeleiding Medici te verzorgen (Open of In company) Trainingen of workshops kan door Opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per e-mail, de website of per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier.

 2. Bureau Begeleiding Medici bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende Training of workshop tot stand. 

 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs. Tevens kan hierin voor zover van toepassing verwezen worden naar betalingstermijnen en overige voorwaarden die op de onderhavige opdrachtbevestiging van toepassing zijn. 

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘In company’-Training of workshop

 1. Ter zake een ‘In company’-Training of workshop zal Opdrachtgever een offerte aanvragen bij Bureau Begeleiding Medici.

 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘In company’-Training of workshop komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de offerte.

 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Bureau Begeleiding Medici is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 4. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing. Binnen deze periode kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Indien het vanwege een te kort termijn tot de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om reeds kosten te maken, brengt Bureau Begeleiding Medici deze kosten wel in rekening. 


Artikel 5. Prijzen van (Open) Training of workshop

 1. Bij schriftelijke inschrijving gelden de prijzen die op dat moment op aanvraag beschikbaar zijn via Bureau Begeleiding Medici, ongeacht of Opdrachtgever deze kent.

 2. In de prijzen zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 3. Als op een Training of workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

 4. Prijzen kunnen worden aangepast, na mededeling hierover aan Opdrachtgever door Bureau Begeleiding Medici. 

 5. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 6. Prijzen van ‘In company’-Training of workshop

 1. De prijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

 2. In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 3. Als op een Training of workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

 4. Prijzen kunnen worden aangepast, na mededeling hierover aan Opdrachtgever door Bureau Begeleiding Medici.

 5. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een Training of workshop zoals vermeld in artikel 3 of acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 of na deelname aan een Training of workshop zoals vermeld in artikel 3 zendt Bureau Begeleiding Medici een factuur met betrekking tot de Training of workshop aan de Opdrachtgever. De factuur dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt per bancaire overschrijving.

 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele maand.

 3. Indien de Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. 

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Bureau Begeleiding Medici is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bureau Begeleiding Medici draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld. 

 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Bureau Begeleiding Medici en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Bureau Begeleiding Medici zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.


Artikel 9. Verplaatsing data ‘In company’-Training of workshop door de Opdrachtgever 

Een trainings- of workshopdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.   

 

Artikel 10. Annulering deelname aan (Open of In company-) Training of workshop door de Opdrachtgever

 1. Annulering door de Opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een Open Training of workshop is uitsluitend mogelijk bij schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainings- of workshopdag.

 2. Annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainings- of workshopdag kan kosteloos. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot een (1) week voor de eerste trainings- of workshopdag zal 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen een (1) week voor de eerste trainings- of workshopdag is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 3. Annulering door de Opdrachtgever van de trainings- of workshopovereenkomst na aanvang van de Training of workshop is niet mogelijk.

 4. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing.

 

Artikel 11. Verhindering van de Deelnemer

 1. Indien een Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Training of workshop, is vervanging door een andere deelnemer niet mogelijk tenzij Bureau Begeleiding Medici daar schriftelijke toestemming voor heeft verleend. Inhalen van de trainingsdag is onder voorbehoud in onderling overleg met Bureau Begeleiding Medici, hiervoor is Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

 2. Een verhinderde Deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde Training of workshop op andere data of datum, mits deze beschikbaar is.

 3. Annulering door de Deelnemer is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de training of workshop. Bij annulering binnen 14 dagen ervoor wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht. Bij recht op restitutie van kosten krijgt de deelnemer het bedrag binnen 14 dagen teruggestort.

 4. Indien er geen vervanger is voor de verhinderde deelnemer worden de volledige kosten in rekening gebracht.
   

Artikel 12. Annulering door Bureau Begeleiding Medici 

Bureau Begeleiding Medici behoudt zich het recht voor de Training of workshop te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste trainings- of workshopdag. De Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Bureau Begeleiding Medici zal het door de Opdrachtgever betaalde geld binnen 14 dagen vanaf de datum annulering restitueren. Indien mogelijk biedt Bureau Begeleiding Medici de Opdrachtgever een alternatief aan. Indien de Opdrachtgever van dit alternatief gebruik maakt, wordt het geld niet gerestitueerd.   

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Bureau Begeleiding Medici is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een Training of workshop of coaching/ intervisie/ supervisie door Bureau Begeleiding Medici of de annulering van de trainings- of workshopovereenkomst door Bureau Begeleiding Medici, tenzij aan Bureau Begeleiding Medici opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. Indien Bureau Begeleiding Medici op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 4. Bureau Begeleiding Medici heeft een inspanningsverplichting bij coaching/ supervisie/ intervisie en trainingen/workshops/nascholing, echter geen resultaatsverplichting.
   

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte trainings- of workshopmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Training of workshop, het trainings- of workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training of workshop worden door Bureau Begeleiding Medici voorbehouden.

 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Begeleiding Medici is de Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainings- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 15. Vervanging docent of trainer

Bureau Begeleiding Medici is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer. Uiteraard met behoud van kwaliteit van de Training of workshop. Met de betreffende collega zal door Bureau Begeleiding Medici een contract worden afgesloten waarmee vertrouwelijkheid en het overige in deze algemene voorwaarden gestelde geborgd worden.
 

Artikel 16. Klachtenprocedure

 1. Bureau Begeleiding Medici behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Bureau Begeleiding Medici verwacht ook van de klager een vertrouwelijke omgang met alles wat de klacht betreft.

 2. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door Bureau Begeleiding Medici.

 3. Na ontvangst van de klacht deelt Bureau Begeleiding binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.

 4. Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt Bureau Begeleiding Medici een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.

 5. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.

 6. De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.

 7. In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht, kan een klacht worden ingediend bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching waarbij Frederique de Ree is aangesloten als aspirant-lid (hierna volgend door een volwaardig lidmaatschap zodra dit mogelijk is na afronding van KSC-opleiding aan de LVSC-geaccrediteerde opleiding aan het Nederlands Huisartsen Genootschap). Dan is ook lidmaatschap Coaches voor Medici mogelijk. Coaches voor Medici is aangesloten bij de klachtenregeling van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het oordeel van de LVSC of NHG is voor Bureau Begeleiding Medici bindend. 

 8. Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van twee jaar bewaard.
   

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Bureau Begeleiding Medici en overeenkomsten tussen Bureau Begeleiding Medici en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

     

 

Versie augustus 2020

bottom of page