top of page
COACHING

AANBOD

COACHING

Verlangen naar of noodzaak tot verandering in werk en leven leidt tot jouw coachingsvraag. Thema’s die hierbij aan bod komen, kunnen divers zijn. Samen verhelderen we in een eerste kennismakingsgesprek je verwachtingen en persoonlijke doelen. In een traject op maat ondersteun ik je in het realiseren van hetgeen je wilt bereiken.

Het aantal gesprekken – doorgaans vijf tot tien – stellen we in overleg vast. Soms heeft iemand op korte termijn behoefte aan slechts een tot drie gesprekken en is een langer traject niet nodig. Ook kan een coachingstraject vanuit behoefte leiden tot een supervisietraject.

Mijn werkwijze en de methodieken, stem ik af op wat past bij jou als persoon en bij jouw vragen. Ik beschik over een breed arsenaal aan kennis en expertise uit de klinische- en gezondheidspsychologie en de begeleidingskunde. En reik hieruit aan wat nodig en helpend is.

SUPERVISIE

SUPERVISIE

Individuele trajecten en groepssupervisie
Supervisie in de begeleidingskunde is een leertraject. En gaat om voortdurend leren en ontwikkelen als persoon en professional.
Supervisie draagt bij aan je ontwikkeling op twee niveaus. Het leidt tot beter persoonlijk functioneren door aaneensluiting van denken, voelen, willen en handelen in jou als persoon. Op een volgend niveau gaat het om integratie van jouw persoon in je beroep en in de maatschappij.

In een supervisietraject begeleid ik je – via je eigen ingebrachte ervaringen – bij het verkrijgen van meer inzicht in je persoonlijk functioneren. Je bepaalt hierbij je eigen leerthema’s. Ik help stil te staan bij je gedrag, gevoel, vermogens, behoeften, overtuigingen, normen en waarden. Middels reflectie onderzoek je hoe deze een rol spelen in je eigen ervaringen en functioneren.

Door verdere nuancering van de thema’s en jouw eigenheid hierin, ontstaat vrijwel altijd nieuwe handelingsruimte. Dit is de ruimte om keuzes te maken. Om voornemens uit te proberen. Of om op een andere manier de eisen die de werkelijkheid stelt, tegemoet te treden. 

Een supervisietraject kan individueel of in kleine groepen van twee tot vier personen worden gevolgd. Bij groepssupervisie gaat het meestal om tien tot veertien bijeenkomsten, bij een individueel traject is een kleiner aantal (acht tot tien) gebruikelijk.

Jezelf eens in de vijf á tien jaar een supervisietraject gunnen, helpt je als (zorg)professional om met de jou passende vermogens en keuzes vol voldoening en energie aan het werk te blijven.

Begeleide intervisie

BEGELEIDE INTERVISIE

Door begeleide intervisie leer je op systematische wijze van je eigen ervaringen en van de ervaringen van collega’s. Niet het medisch inhoudelijk werken maar de professional zélf staat centraal.

Door met intervisiemethodieken casuïstiek te behandelen, krijg je inzicht in eigen – én andermans – keuzes, motieven, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Dit verbetert je persoonlijk professioneel functioneren. En tevens – je eigen inzicht in – de samenwerking en communicatie met anderen. Door gezamenlijke analyse en introspectie kun je als deelnemer je handelingsrepertoire vergroten en je competenties verbreden.

In mijn begeleiding bied ik structuur en verdieping. Ik bewaak het proces en kan verschillende intervisiemethodieken aanreiken om aan te sluiten bij – of juist een kanteling te brengen in – de inbreng en de persoon. Hierbij heb ik oog voor elke individuele deelnemer. En voor een goede balans tussen de benodigde focus op inhoud en een positieve sfeer in de groep.

Intervisiegroepen bestaan doorgaans uit vijf tot acht deelnemers, duren twee uur en vinden eens in de zes tot acht weken plaats. Naar wens kan ik een intervisiegroep in een aantal bijeenkomsten helpen opstarten, jullie als groep continue begeleiden, of een bestaande groep tijdelijk helpen met het opfrissen van methodieken en het verdiepen van de thematiek en de aanpak.

Communcatie & Consulttraining

COMMUNICATIE & CONSULTVOERING

Werken in de zorg bestaat voor een groot deel uit communicatie. De kwaliteit hiervan is bepalend in de uitkomst van je patiëntcontacten. Goede communicatievaardigheden dragen bij aan efficiënt en prettig werken met je directe collega’s en aan intercollegiaal overleg.

Ik bied begeleiding bij het verbeteren van je communicatievaardigheden. Ook kan ik je ondersteunen bij het optimaliseren van je consultvoering, waarin je je gesprekstechnieken combineert met je klinisch redeneren. Ik reik theorie aan en we kunnen werken met persoonlijke feedback op praktijkoefeningen. In overleg – en met toestemming van de patiënt – zetten we hierbij opnames in.


Ook behoort het meekijken tijdens je spreekuur of intercollegiaal overleg tot de opties. Veel in je consult gaat natuurlijk gewoon al goed. Na observatie – vanuit jouw perspectief en dat van de patiënt of je collega’s – bespreken we waar jouw kracht in het gesprek ligt én waarin jij te leren hebt. We bespreken suggesties die verschil kunnen maken in de verbinding met de ander en in het effectief overbrengen van je boodschap. Dit vergroot de patiënttevredenheid en compliance. En laat jou als zorgverlener met minder inspanning en met meer plezier en energie je werk doen.

Daarnaast kan ik je begeleiden bij uitbreiding van je vaardigheden om ook complexere contactsituaties beter te laten verlopen. Of wanneer je meer ruimte zoekt in het gesprek met persoonsgerichte zorg bij chronische ziekten, SOLK of lichte psychiatrie.
Suggesties voor deze aanvullende gespreksvaardigheden zijn: slecht-nieuwsgesprekken, feedback geven en ontvangen, omgaan met en open disclosure bij incidenten en klachten, omgaan met over-assertieve en dwingende patiënten, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken.

Loopbaan begeleidin

LOOPBAANBEGELEIDING

Vragen over je werk-privébalans, de plaats van werk in je leven en carrière en het stilstaan bij wat je drijft of belemmert in je loopbaan, zijn vragen die vaak een plek vinden binnen coaching, supervisie en intervisie.

Wanneer je als (para)medicus wilt stilstaan bij je carrièrepad kan een loopbaantraject helpend zijn. Een pas op de plaats om na te denken over je oorspronkelijke passie en doelstellingen en over de koers in je loopbaan. Werk waarbij je je betrokken voelt, kost minder inspanning en geeft je meer energie.

Tijdens het traject ondersteun ik je in je eigen zoektocht. Samen onderzoeken we je competenties en behoeften. Het brengt je meer bewustwording. Door herbezinning kun je opnieuw kiezen voor je huidige baan. En wellicht voor bijstelling hierin. Of kom je tot de keuze voor een nieuwe opleiding of een andere richting in je carrière.

Aanleiding om te kiezen voor een loopbaantraject kan het verlies zijn van motivatie en energie. Een signaal om te onderzoeken of aanpassingen nodig zijn. Ook kan loopbaanbegeleiding in een traject bij – dreigende – overspanning of een burn-out van waarde zijn. Life-events en specifieke perioden in privé- en werkleven vormen geregeld de aanleiding voor cliënten om te onderzoeken waar bijstelling mogelijk en nodig is.

Vaak heb je na drie of vier gesprekken al meer zicht op de gewenste toekomst. Soms is meer aandacht nodig voor onderliggende vraagstukken. Of ontstaat de wens tot nader onderzoek naar drijfveren en zingeving. In overleg kunnen we dan besluiten tot meer gesprekken.

Burn out

OVERBELASTING, STRESS & BURN-OUT

Als zorgverlener werk je vaak in oorsprong vanuit passie en toewijding. Door toename van complexe zorgvragen, bezuinigingen en systeemwijzigingen kun je werkdruk en spanning ervaren. Uitval uit het arbeidsproces in de zorg neemt mede hierdoor toe.

In mijn praktijk richt ik mijn aandacht op behoud of herstel van je energie en preventie van overbelasting. Ik ondersteun bij het versterken van je coping en bij het verbeteren van je herstelmogelijkheden en van je werk-privébalans.

Ook begeleid ik je bij klachten van overspanning en bij burn-outproblematiek. Deze klachten zijn een complex geheel van lichamelijk en psychisch disfunctioneren. En vaak multifactorieel bepaald. Om jou duurzaam te laten herstellen begeleid ik je dan ook op verschillende gebieden: opbouw van energie en fysieke veerkracht, cognitief herstel van concentratie en denken, werken aan emotionele knelpunten en je zelfregulatie hierin, ondersteuning van werkhervatting en balans in je werk- en sociale leven. Wanneer je vraag raakt aan zingeving, staan we stil bij wat voor jou betekenis geeft aan je leven. 

 

Het inzetten van EMDR kan een waardevolle bijdrage zijn in het resetten van het verhoogde stressniveau. Herstel hiervan biedt de ruimte om effectief de oorzaken te onderzoeken en te werken aan de balans tussen draaglast en draagkracht.

Wanneer jij of ik inschat dat opschaling of aanvulling van zorg nodig is, verwijs ik je laagdrempelig binnen mijn netwerk.

EMDR

EMDR​ (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

Als (para)medicus werk je doorgaans hard en vanuit een grote betrokkenheid. De hoge werkdruk en grote mate van verantwoordelijkheid vraagt veel van jou als zorgverlener. Wanneer je draagkracht langdurig overschreden wordt, kan dit leiden tot een verhoogde spanning of tot stress-gerelateerde klachten en soms uitval.


In mijn begeleidingstrajecten kan ik EMDR inzetten om in een aantal bijeenkomsten je verhoogde stressniveau te normaliseren. Dit draagt bij aan een sneller en duurzaam herstel en werkhervatting.

Daarnaast kan ik je met EMDR helpen om in korte tijd stress- en spanningsklachten na incidenten te verminderen. Een onbedoelde gebeurtenis of incident heeft namelijk ook voor jou als zorgverlener een grote impact op professioneel en persoonlijk vlak. EMDR kan bijdragen aan herstel hiervan.


De corona-crisis vormt een extra risico voor stressgerelateerde klachten bij zorgverleners. Ook online blijkt EMDR effectief. Virtueel begeleiden biedt hierin dus ook goede mogelijkheden.

Workshop & naschooling

TRAINING & NASCHOLING

Wanneer jij en collega’s in groepsverband willen ontwikkelen rond een bepaald thema, is een – eenmalige of reeks van – training(en) en nascholing mogelijk.  Het aanbod kan gaan over verschillende onderwerpen op het gebied van communicatie, samenwerking en professionaliteit. Ik werk op maat zodat inhoud, doel en opzet aansluiten bij jullie niveau, behoefte en dagelijkse praktijk. Inzet van co-trainers is mogelijk.

SUGGESTIES
:

* Oplossingsgericht werken in de (huisartsen)praktijk
* Stresshantering en vitaliteit

* Motiverende gespreksvoering

* Opfristraining consultvoering (in kleine groepen met mogelijkheid tot onderlinge feedback)

* Feedback geven en ontvangen

* Communicatie in complexe situaties zoals het slecht-nieuwsgesprek

* Omgang met over-assertieve en eisende patiënten

* Omgaan met en open disclosure bij incidenten en klachten

* Voorkomen van burn-out en stresshantering

* Behoud van vitaliteit onder hoge werkdruk

* Aangeven van grenzen en behoeften

Wanneer jij of je organisatie een ander thema aan bod wilt laten komen, overleg ik graag met je.

bottom of page